Giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển văn hoá, gia đình, TDTT và du lịch

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định về việc giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển văn hoá, gia đình, TDTT và du lịch vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Lễ hội Dinh Cô (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Cục Công tác phía Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển văn hoá, gia đình, TDTT và du lịch vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Xây dựng và trình phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch trước ngày 31/5/2014 theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

2. Xây dựng và trình phê duyệt Dự toán lập Quy hoạch trước ngày 15/6/2014.

3. Lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; báo cáo Bộ tổ chức thẩm định để hoàn thiện Quy hoạch này trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31/12/2014.

Cục Công tác phía Nam được thuê tư vấn lập Quy hoạch này theo Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.